Akademické práce na téma LARP


Tarenor - zveřejněno17 Červen 2013

ilustraceZde naleznete seznam českých vysokoškolských prací, které pojednávají o fenoménu larpu či dřeváren. Výpis není úplný a nenabízí ty práce, kde je larp pouze zmiňován okrajově a není hlavním či jedním z hlavních obsahů práce.

Práce jsou datovány dle dne obhajoby nejnovějšími počínaje.

Poslední aktualizace: červen 2013

 


 

KREJČÍROVÁ, Iveta. Komorný Larp. Brno, 50 s. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Martina Musilová

Cieľom tejto práce je poskytnúť komplexné zhrnutie témy moderného herného fenoménu live action role playu - larpu. Súčasne vysvetľuje pôvod larpu, jeho základné štruktúry a popisuje podobnosť s divadlom.

Obhajoba dosud neproběhla


TOMÁŠEK, Zbyněk. Stručná historie a současné podoby LARP z hlediska nových médií. Brno, 2013. 44 s. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, FF, Ústav hudební vědy.

Anotace: Cílem této práce je stručně představit a rozebrat historii a vývoj LARP (live action role-play) a zaměřit se na jeho transformaci ovlivněnou novými médii. Pro přehlednost se snaží objasnit celkovou herní mechaniku a strukturu, zároveň i samotný smysl role-playingu. Pro účely případové studie v práci použijeme současný vědecko-fantastický LARP pod názvem Střepiny.

Obhajoba proběhla 13. 6. 2013

 

RAČAK, David. Larp produkt cestovního ruchu. 2013. Bakalářská práce. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta.

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá LARPem (Live Action Role Playing) jako potencionálním produktem cestovního ruchu. Teoretická část popisuje LARP, základní členění LARPu, prvky LARPu a základní pojmy spojené s tímto tématem. Praktická část je zaměřena na možnosti využití LARPu v praxi a zkušenosti v zahraničí, zejména v severských zemích. Na konci této sekce jsou uvedeny výsledky dotazníkového šetření, které se zabývá vztahem veřejnosti k LARPu.

Obhajoba proběhla 12. 6. 2013

 

SCHORMOVÁ, Lenka. Live action role-playing (LARP) as a teaching tool. Brno, 2013. 81s. Diplomová práce. Masarykova univerzita, PdF, Katedra anglického jazyka a literatury.

Anotace: Diplomová práce „Larp (Live Action Role-Playing) as a Teaching Tool“ pojednává o různých typech rolových aktivit využitelných pro výuku. Hlavní důraz je kladen na larp jako na prostředek, který umožňuje pomocí netradičních metod zapojit aktivně žáky do výuky a nabízí jim bezpečné prostředí, ve kterém si mohou prožít různé situace a sledovat, jakým způsobem je mohou svými rozhodnutími ovlivnit. Část práce je věnována hernímu designu, který poskytuje učiteli přehled aspektů, které by měl vzít v pota, když larp připravuje. Důraz je kladen na aspekty, které se dotýkají výuky, jako například vytyčení cílů aktivity a jejich zpětné hodnocení a rozbor s žáky. Pozornost je také věnována bezpečnosti při hře, a to jak po fyzické, tak psychické stránce. Praktická část práce je věnována výzkumu, který se zabývá mírou využití rolových her na různých typech škol a v různých předmětech. Poskytuje přehled důvodů, kterými učitelé podporují využití, popřípadě nevyužití, rolových aktivit ve výuce. V závěru výzkum nabízí stručný přehled toho, do jaké míry jsou učitelé seznámeni s larpem, zda jej považují za využitelnou metodu pro výuku a jestli by měli zájem takovéto aktivity do výuky zařadit, kdyby byly běžně dostupné.

Obhajoba proběhla 10. 6. 2013

 

JÍROVÁ, Lucie. Larp - kreativní trávení volného času. 2013. Bakalářská práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta.

Anotace: Práce se zabývá poměrně známou volnočasovou aktivitou LARP. Na začátku se práce zabývá volným časem. Poté práce pokračuje vysvětlením, co je to LARP a čím se zabývá. Dále práce definuje pojem kreativita a inspirace, protože tyto pojmy jsou nedílnou součástí zvoleného tématu práce. Na tyto pojmy navazuje pojednání o kostýmu a hraní rolí, které je nedílnou součástí prací zvolené aktivity. Práce pokračuje kapitolou o schopnostech a dovednostech, které se při hraní LARPu rozvíjí a které si hráč osvojuje. Tyto schopnosti a dovednosti se dále využijí nejen při hraní LARPu, ale i v běžném životě. V praktické části práce navrhuje náměty a návody na kreativní využití volného času. Náměty a návody, které jsou v práci zvoleny se týkají LARPu. Výrobky v práci prezentované jsou částí vybavení, které by podle autora na LARPu nemělo chybět.

Práce odevzdána 5. 4. 2013

 

NOVÁKOVÁ, Zuzana. LARP jako potencionální produkt cestovního ruchu. Olomouc, 2012. Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá larpem jako potenciálním produktem cestovního ruchu. Teoretická část popisuje a shrnuje poznatky o historii a rozdělení larpů a objasňuje pojmy související s tímto tématem. Práce rovněž přináší pohled na využití larpů v edukačním procesu. V praktické  části jsou vyhodnoceny výsledky, jež byly získány dotazníkovým šetřením, které bylo sestaveno a rozesláno za spolupráce občanského sdružení Court of Moravia, jimž budou výsledky tohoto dotazníku poskytnuty pro jejich potřeby.

Obhajoba proběhla 7. 9. 2012

 

STRAKOVÁ, Ľubica. Live Action – Role Playing (LARP): Subkultúra alebo Nový kmeň. 2012. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce Csaba Szaló.

Anotace: Práca je analýzou spoločenstva a fenoménu larp v postmodernej spoločnosti, jeho prejavov a pôsobenia na život jednotlivcov a tiež na druhej strane pôsobenia jednotlivcov na kultúru spoločnosti. Etnografický popis je zameraný na motívy hráčov, život komunity, spôsob akým sa scéna organizuje a ako umožňuje premostenie medzi súčasným „každodenným“ a fiktívnym svetom. Najskôr sú predstavené subkulturálne a (post) subkulturálne teórie, predovšetkým koncepty vychádzajú z birminghamskej školy (CCCS) a Maffesoliho teórie. V ďalšej časti sa venujeme tematickým kategóriám z ktorých larp vychádza a ktoré ho formujú a ovplyvňujú život scény, obsadeniu scény a postaveniu, ktoré larp zaujíma v súčasnej spoločnosti.

 

Obhajoba proběhla 12.6. 2012

 

PODSTATNÝ, Jakub. RPG hry a jejich vliv na nás. Ústí nad Labem, 2012. Bakalářská práce. Univerzita Jana Evanelisty Purkyne v Ústí nad Labem. Filozofická fakulta

Anotace: Cílem bakalářské práce RPG hry a jejich vliv na nás bylo seznámení široké veřejnosti s problematikou RPG. Práce se zabývá převážně využitím těchto her v oblasti psychologie. Ukazuje i různé aspekty herní komunity, řeší problém závislosti na RPG a představuje danou problematiku z pohledů hráče, rodiče a organizátora. Práce také popisuje přímý případ využití RPG v psychoterapii. Majoritní část pak tvoří vypracovaný dotazník, jež byl zpracován kvantitativní a kvalitativní formou.

Práce odevzdána 2. 5. 2012

 

ČELANSKÝ, Dušan. Hry na hrdiny jako oblast zájmu sociální pedagogiky. Brno, 2012. Bakalářská práce. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Anotace: Cíl této práce je především explorační, tedy zjistit stav daného jevu ? larpu a deskriptivní chce informovat čtenáře o fenoménu ?her na hrdiny?, má snahu ho s tímto tématem blíže seznámit, objasňuje jev samotný, tzn. hry na hrdiny s důrazem na larp. Přičemž empirická část bakalářské práce je zaměřena na kvalitativní sociologické šetření, zaměřené na to, zda hráči larpu tvoří v pravém smyslu slova subkulturu. Práce se zaměřuje na historii larpu, na propojení larpu a volného času, a na jeho definování jako kulturního fenomenu. Empirickým východiskem je zúčastněné pozorování hráčů larpu, doplněné o rozhovory s hráči. Také je použita metoda analýzy dokumentů.

Práce odevzdána 30. 4. 2012

 

VONDROVÁ, Jana. Využití her typu larp ve skautském programu. Brno, 2012. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, PdF, KPed, Ústav pedagogických věd.

Anotace: Bakalářská práce nazvaná Využití her typu larp ve skautském programu se zabývá možnostmi využití her založených na principech larpu ve skautské činnosti. V teoretické části práce jsou vymezeny klíčové pojmy – hra, larp, skauting a pubescence. Druhá část je věnována metodologii výzkumného šetření. Pro výzkum byl zvolen kvalitativní přístup. Stěžejní je empirická část, ve které jsou představeny výsledky výzkumu.

Obhajoba proběhla 2. 2. 2012

 

APPL, Filip. Internet v životě larpové subkultury: analýza vnější komunikace. Brno, 2011. Diplomová práce. Masarykova univerzita, FSS, Katedra mediálních studií a žurnalistiky.

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá larpovou subkulturou. Práce se zaměřuje především na její vnější komunikaci a na způsoby prezentace volnočasové aktivity larp. Zkoumání komunikace subkultury je zasazeno do kontextů vnitřního fungování subkultury, vztahu subkultura – dominantní kultura a významu internetu pro subkulturu. Cílem práce je popsat, jakým způsobem, s jakým cílem a v jakém kontextu komunikuje larpová subkultura s veřejností. Výzkum je veden jako kvalitativní. Data získaná z hloubkových rozhovorů s aktivními členy larpové subkultury jsou vyhodnocena metodou zakotvené teorie. Analýza ukazuje, že internet je pro členy subkultury stěžejním komunikačním prostředím. Spíše než ve vnější komunikaci hraje internet důležitou roli ve vnitřním životě subkultury. Internet akceleroval vývoj subkultury a přispěl tím k jejímu rychlejšímu otevírání veřejnosti. Výzkum lze označit jako explanatorní. Je totiž jednou z prvních empirických prací o české larpové subkultuře a pravděpodobně první prací, která se zabývá její komunikací.

Obhajoba proběhla 30. 1. 2012

 

PARTIKOVÁ, Veronika. Fenomén přežití v oblasti zážitkové pedagogiky očima účastníka extrémní zážitkové akce. Brno, 2011. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, PdF, Katedra sociální pedagogiky.

Anotace: Bakalářská práce „Fenomén přežití v oblasti zážitkové pedagogiky očima účastníka extrémní zážitkové akce“ se zabývá pojmem přežití coby zážitkovou akcí. Autorka v teoretické části hledá jeho vymezení na základě dostupné literatury a širokého spektra akcí, řadících se pod tento pojem. Práce se dále v teoretické rovině zabývá pojmy zážitek, zážitková pedagogika a hraní rolí. Doplňuje ji téma larpy – hraní rolí naživo, „life-action-role-playing“. V praktické části se díky narativnímu a polostrukturovanému rozhovoru snaží o poskytnutí vhledu do zkušenosti účastníka přežití. Autorka se tímto výzkumem snaží popsat smysl přežití a jeho umístění dovnitř nebo vně oboru zážitkové pedagogiky. Práce také podává obrázek o programu konkrétní akce.

Obhajoba proběhla 19. 5. 2011

 

KUŘÍMSKÝ, Jakub. Implementace LARPu do osnov základních škol. Brno, 2011. 54 s. Diplomová práce. Masarykova univerzita, PdF, Katedra sociální pedagogiky.

Anotace: V úvodu mé bakalářské práce bych rád vysvětlil základní pojmy, se kterými budu dále pracovat. Hlavní téma rolové a dramatické hry, LARP, historie LARPu, LARP ve světě, zážitková hra, a rozdíly v systémovém a situačním pojetí výchovy. V první části bakalářské práce chci navrhnout a implementovat LARP do základních škol. To obnáší systémové vysvětlení, ale i popis tvorby LARPu od samotného návrhu až po realizaci a kontakt se žáky. V Druhé části bakalářské práce chci uvést výsledky kvalitativního výzkumu ohniskové skupiny, se kterou jsem LARP absolvoval. Již několik let se pohybuji v komunitě spojené s LARPem a vytvářím tyto hry "na živo" jak pro mladistvé, tak pro dospělé. Byl bych opravdu rád, kdyby se pojem LARP dostal právě do osnov pedagogické fakulty, nebo alespoň do jeho vědomí. Velkou nevýhodou tohoto tématu je nedostatek teoretických podkladů a učebního materiálu. Valnou většinu studijního materiálu, tedy musím překládat s cizojazyčných textů nebo z neoficiálních článků a zdrojů.

Obhajoba proběhla 1. 6. 2011

 

BALAŠ, Nikola. LARP: Kořistnická subkultura v moderní společnosti. Plzeň, 2011. 181 s. Diplomová práce. Západočeská univerzita v Plzni, FF, Katedra antropologických a historických věd.

Anotace: Práce se zaobírá českou subkulturou hráčů tzv. live action role-playing games (LARP). Práce se zabývá subkulturou z pozic dvou společenskovědních perspektiv - Durkheimovy teorie náboženství a Huizingovy teorie agonálního principu. Rovněž se zabývá zdroji sociálního jednání uvnitř subkultury, které lze nalézt ve fantastické literatuře, a nakonec situovaností subkultury v moderní společnosti.

Obhajoba proběhla 31. 5. 2011

 

ŠLAPANSKÁ, Zdeňka. Psychologické aspekty LARP. Brno, 2010. 103 s. Diplomová práce. Masarykova univerzita, FF, Psychologický ústav.

Anotace: Práce se zaměřuje na základní psychické charakteristiky českých a slovenských hráčů LARPu, jejich práci s postavou a vztahu k ní a možné spojitosti mezi těmito fenomény. V teoretické části je popsán LARP, jeho druhy a jiné aspekty. Dále jsou v této části uvedeny dosavadní výzkumy na toto téma, české a zahraniční. V teoretické části je dále popsán dotazník NEO-FFI a jeho škály. K popisu osobnosti hráče byl použit osobnostní dotazník NEO-FFI. Druhý, obsáhlejší dotazník sestával z otevřených otázek ohledně hraní, postav a motivace. Výsledky dotazníku byly zpracovány kvalitativními a kvantitativními metodami. Ve výzkumné části je popsána analýza těchto dotazníků. Bylo zjištěno, že hráči významně výše skórují ve škále 'Otevřenost vůči zkušenosti' a významně nízko ve škále 'Svědomitosti'. Dále byly popsány možné přínosy i rizika hraní.

Obhajoba proběhla 11. 1. 2011

 

MALINOVÁ, Monika. Hra jako únik od reality. Hradec Králové, 2010. Bakalářská práce. Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta.

Anotace: Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na jednotlivce a skupiny lidí, kteří se ve svém úniku od reality vydávají do světů fiktivních, budoucích či dávno minulých. Zde prožívají svůj „druhý život“, jehož prostředí je nastavené literárními předlohami, počítačovými hrami, několika kultovními seriály či filmy a především vlastní fantazií. Snažila jsem se zmapovat široké spektrum těchto aktivit a poukázat na specifika jednotlivých skupin. Metodou řízeného rozhovoru a dotazníku pak zjistit převládající motivy těchto lidí (hráčů) k tomuto netradičnímu způsobu trávení volného času. Ze zjištěných dat vyplývá, že volný čas takto prožívají většinou mladí vzdělaní lidé. U sledované skupiny, ani u žádného jednotlivce nebyl nalezen žádný sociálně patologický projev. Naopak zcela zřetelný byl zájem nejenom o „jejich“ virtuální svět, ale také o „náš“ reálný a jeho lepší budoucnost.

Obhajoba proběhla 27.8.2010

 

ŽÁKOVÁ, Michaela. Hra jako prostředek výchovy. Zlín, 2010. 54 s. Bakalářská práce. Univerzita Tomaše Bati ve Zlíně, FHS, Ústav pedagogických věd.

Anotace: Ve své práci, kterou jsem nazvala Hra jako prostředek výchovy, jsem se v teoretické části zaměřila na rozbor hry a hračky jako nedílné součásti výchovy dětí, a to jak v současnosti, tak v historickém kontextu. V praktické části jsem se pak pokusila o nástin možností her Dračí doupě, LARP a Mafie jako prostředků pro vyplnění volného času dětí. Na příkladech těchto her jsem uvedla využití v pedagogické praxi, uvedla jsem taktéž stručný popis těchto her, jejich historii a nástin pravidel. Díky psaní této bakalářské práce jsem mnohem více pronikla do teorie her a uvědomila jsem si, ještě více než doposud, důležitost kvalitního vyplnění volného času dětí a mládeže.

Obhajoba proběhla 18.6.2010

 

VANĚK, Jakub. Analýza a seznámení s oblastí her LARP. Olomouc, 2010. 110 s. Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci, FTK, Katedra sportů.

Anotace: Účelem práce je představit fenomén her na hrdiny na živo (Live action role playing) odborné veřejnosti v Čechách. Autor si klade za cíl ukázat pedagogickým pracovníkům další možnou formu rozvoje lidské osobnosti ve všech spektrech pedagogického působení. Snaží se shrnout zatím roztříštěné a neucelené informace o LARPu na území České republiky.

V první části práce se autor snaží sumarizovat vztah hry k člověku a její vývoj přes stolní a celotáborové námětové hry ke kategorii LARP jako takové. Dále popisuje jednotlivé druhy aktivit, které současné vnímání zahrnuje pod pojem LARP. Další část se zabývá osobností hráče, jeho motivací, obsahuje vyhodnocení dotazníku, který specifikuje rozvrstvení hráčů podle věku, vzdělání a současného zaměstnání, odkazuje na vyjádření lékařky-psychiatra (v příloze). Dále práce popisuje možnosti rozvoje kreativity a fantazie při přípravě a hraní rolových her na živo. Další část se zabývá zkoumáním možného propojení některých forem LARPu s novým modelem edukace založeným na klíčových kompetencích a průřezových tématech. Je doplněna vyjádřením učitelky ze základní školy, která má s LARPem zkušenost. V závěru se hodnotí, zdali je možné uvažovat o zapojení aktivity jménem LARP do doplňkových vyučovacích procesů, či ne.

Obhajoba proběhla 4.6.2010

 

MOUDRÁ, Zora. LARP „Live Action Role Playing“ a jeho přínos pro hráče. Brno, 2010. 99 s. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, PF, katedra SP.

Anotace: Jako téma své bakalářské práce jsem si vybrala fenomén LARP a jeho přínos pro hráče. Tato práce má za cíl zmapovat LARP a přiblížit ho veřejnosti, aby si každý mohl udělat lepší představu o této volnočasové aktivitě a možnostech jejího využití. Cílem empirické části je zjistit: Jaký může mít LARP přínos pro osobní rozvoj hráče a jestli může mít tato volnočasová aktivita i potencionální přínos pro sociální pedagogiku. K tomuto účelu jsem zvolila metodu ohniskové skupiny, při které interakce mezi účastníky zvyšuje kvalitu získaných dat.

Obhajoba proběhla 17. 5. 2010

 

MACEK, David. LARP - nošení "masky" a její důsledky pro adolescenty. Brno, 2009. 56 s. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, FSS, Katedra psychologie.

Anotace: Práce se zabývá tzv. LARPy, tedy hrami na živo, jejichž podstatou je hraní rolí. Ve své fiktivní roli se hráč během hry dostává do různých sociálních situací a interakcí, podobně jako v běžném životě. Rozdíl je, že tyto interakce mezi účastníky se dějí pod vlivem "masky" dané imaginární postavy. Podmínky LARPu v tomto ohledu představují relativně bezpečné prostředí pro rolovou experimentaci a důsledku z nich vyplývající. Role se hrají tzv. "nanečisto", hráči nereprezentují sami sebe. Období adolescence a mladé dospělosti (období, z něhož se hráči často rekrutují) je pro člověka významným právě z hlediska osvojování a utváření nových sociálních rolí a dovedností v rámci utváření identity. Bakalářská práce se pokouší blíže popsat důsledky, které na člověka v tomto procesu může hraní rolí na LARPu mít. Se zkušenými hráči v období adolescence a mladé dospělosti byly provedeny polostrukturované rozhovory. Ty byly následně analyzovány pomocí metody zakotvené teorie. Z výsledků analýzy je patrná provázanost různých témat souvisejících s hraním rolí a utvářením identity jedince v širším kontextu, např. působením vrstevníků. Hraní rolí na LARPu ovlivňuje utváření identity přímo - experimentace s vlastnostmi rolí a jejich integrace do osobnosti, podpora sebehodnocení prostřednictvím experimentace, zkoušení sociálních situací nanečisto, ale také nepřímo – sebeprezentace v rámci skupiny hráčů, identifikace se skupinou, navazování přátelských vztahů, možnost autentické sebeexprese při hraní rolí. Uvedené faktory ovlivňují v širším kontextu jak jedincovo sebepoznání, tak celkové sebepojetí. Jsou součástí utvářené identity jedince.

Obhajoba proběhla 27. 5. 2009

 

ZMEŠKALOVÁ, Petra. Pokus o kontextualizaci současného kulturně-společenského fenoménu LARP. Brno, 2008. 53 s. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, FF, Ústav hudební vědy, Sdružená uměnovědná studia.

Anotace: Práce představuje situaci, kdy se druh herního fenoménu LARP snaží prosadit jako umělecká forma. Ze Skandinávie pocházející Arthausové, stejně jako ostatní LARPové hry, jsou založeny na představování rolí. Proto se nabízí porovnání s divadelním herectvím a zejména improvizovaným divadlem. Jako uzavřená forma bez diváků nabízí jisté podobnosti také s uměleckými happeningy.

Obhajoba proběhla 16. 6. 2008

 

SEMOTAMOVÁ, Jitka. Masky. Brno, 2008. 31 s. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, PF, Katedra výtvarné výchovy.

Anotace: Tato práce se zabývá otázkou jestli maska slouží jako prostředek k předstírání. Potlačení své osobnosti. A pokud ano, je tedy lží? Nebo skutečný život škodí pověsti masky – škrabošky? Najdeme zde ohled za historií zrodu masek. Jejich smyslu v životě lidí od pravěku po současnost. Jsou zde popsány vztahy mezi maskami a bodypaintingem, spojení masek a tance, a jaký význam masek byl v starověkém divadle a jaký význam mají masky v divadelnictví dnes. Ve spojení s divadlem, se v práci objevuje termín Larp a jeho stručný popis i s ukázkou pohádkového Larpu nazvaného Ledová královna. Závěrem práce je popsáno taneční představení Masky.

Obhajoba proběhla 12. 6. 2008

 

MĚKOTOVÁ, Alena. LARP (Life Action Role Playing) v životě adolescentních dívek. Brno, 2008. 51 s. Bakalářská práce. Masarykova univerzita v Brně, FSS, katedra psychologie.

Anotace: Tato práce je kvalitativního charakteru. Má za úkol odpovědět na otázku: „Jaké místo zaujímá LARP (Live Action Role Playing) v životě adolescentů?“, stejně jako na vedlejší otázky typu, jestli má LARP nějaké hlubší terapeutické poslaní. V první teoretické části jsou uvedeny a rozebrány potřebné koncepty související s tématem. Jsou to koncepty: adolescence (hlavní téma tohoto životního období) a popis hráčské komunity a subkultury LARP na území České republiky. Zde je přiblížen a vysvětlen tento poměrně nový fenomén a ukázána propojenost tohoto období s hraním larpu. Následuje pak obecný popis larpu, vznik a vývoj tohoto fenoménu a porovnání s ostatními hrami tohoto typu (deskový a počítačový) a krátké srovnání s role play technikami. Na závěr je rozebrán koncept hry v kontextu larpu ze sociálně-psychologického hlediska. Protože práce je kvalitativního charakteru, bylo pro výzkum vybráno 6 respondentek dlouhodobě hrajících larp. Výzkumnou metodou je zakotvená teorie, která má za úkol kódovat a analyzovat provedené rozhovory. Tato analýza ukázala dva jevy. Za prvé, larp působil jako metoda k vybíjení agresivity, jako experimentální prostor s chováním bez následků a jako pomoc při rozvoji sociálních dovednosti. Za druhé, byl larp obecně považován respondentkami za jednu z nejdůležitějších částí jejich života, protože poskytoval dočasný útěk z reality a prostor pro realizaci fantasie a imaginace. Dále respondentky uváděly, že v prostředí ostatních hráčů pociťovaly uspokojení a uvolnění skrze podobné zájmy a sdílenou fantasii.

Obhajoba proběhla 9.1.2008

 

ŠEBELOVÁ, Vladěna. V ROLI HRDINY (Reportáže z her, ve kterých vítězí zbraně). Brno, 2007. 94 s. Bakalářská práce. Masarykova univerzita v Brně, FSS, katedra MSŽ.

Anotace: Tato bakalářská práce je souborem reportáží z her, ve kterých vítězí zbraně. V textové části se dotýká problematiky her, tak, jak ji pojímá psychologie, zaměřuje se na teorii RPG (her na hrdiny), především LARPů (hraní her v roli naživo). Zabývá se jednotlivými typy her, postihuje problematiku organizací, které bojové hry pořádají. Práce také reflektuje téma her v deníku MF Dnes v roce 2006, zjišťuje, zda periodikum věnuje válečným hrám mediální pozornost. Praktická část práce je souborem šesti reportáží z her na válku; z táborové hry Mnichov, táborové hry Anthropoid 2, dřevěné bitvy, železné bitvy, paintballové a airsoftové bitvy. Po každé reportáži následuje reflexe. Soubor reportáží alespoň částečně pokrývá mezeru, která vzniká v médiích ignorováním fenoménu her naživo.

Obhajoba proběhla 22. 6. 2007

 

ŠNEIDR, Jakub. Reakce osobnosti v prožitkových herních činnostech – role playing.; Holešov, 2005. 42 s. Bakalářská práce. Masarykova univerzita v Brně, FSPS, Katedra kinantropologie.

Anotace: Tato práce je zaměřena na problematiku Her s hraním rolí, především Her s hraním rolí naživo, v souvislosti s jejich vlivem na osobní prožitek hráče. První část vymezuje z různých pohledů obecné pojmy hra a role a zabývá se v rovině teoretické, co jsou Hry s hraním rolí, jaký je jejich význam pro osobnost člověka, a kde se s nimi můžeme setkat. Druhá část je pak věnována metodickému návodu hry s tématikou fantasy, který má dokreslit hloubku a smysl této práce.

Obhajoba proběhla 22. 6. 2006

 

VORLOVÁ, Veronika. Volnočasové aktivity inspirované dílem J. R. R. Tolkiena v kontextu sebepojetí mladých lidí. Brno, 2006. 73 s. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, PF, Katedra sociální pedagogiky.

Anotace: Dílo pana J. R. R. Tolkiena se stalo inspirací pro některé specifické způsoby trávení volného času. Cílem mé bakalářské práce bylo nastínit toto široké spektrum volnočasových aktivit a popsat jejich možné vlivy na sebepojetí mladých lidí. Zároveň jsem chtěla pochopit motivy vedoucí k takovýmto činnostem.

Obhajoba proběhla 15. 5. 2006

 

VESELÝ, Lukáš. Srovnání psychologických aspektů her s hraním rolí virtuálně a naživo. Brno, 2006. 76 s. Diplomová práce. Masarykova univerzita v Brně, FSS, katedra psychologie.

Obhajoba proběhla 24. 1. 2006

 

HOLÝ, Jakub. Úvod ke zkoumání Her s hraním rolí. Praha, 2005. 89 s. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze, FHS.

Klíčová slova: Bakalářské práce - FHS, společenské vědy, psychologie, sociologie, životní styl, hra, role, teorie her, motivace, dotazník

3
Váš hlas: Žádná Průměr: 3 (3 hlasů)

facebook

Nejbližší larpy